Ergis

Raporty okresowe

28 maja 2020, 08:20

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2020

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2020
Data: 28.05.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży204 758201 89946 57546 977
Zysk (strata) na działalności operacyjnej9 5976 7162 1831 563
Zysk (strata) brutto8 1515 4381 8541 265
Zysk (strata) netto za okres6 3133 9581 436921
Całkowite dochody ogółem za okres6 7573 9581 537921
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-12 1803 793-2 771883
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 101-15 824-478-3 682
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4598 3381041 940
Przepływy pieniężne netto razem-13 822-3 693-3 144-859
Aktywa razem464 942475 346102 133111 623
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania238 684255 84752 43260 079
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe101 12387 89922 21420 641
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe137 561167 94830 21839 438
Kapitał własny226 258219 49949 70251 544
Kapitał podstawowy22 67422 6744 9815 324
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)37 789 94137 789 94137 789 94137 789 941
Średnioważona liczba akcji (w szt.)37 789 94137 789 94137 789 94137 789 941
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,170,100,040,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,170,100,040,02
XX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,180,100,040,02
XXI. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,180,100,040,02
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,995,811,321,36
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,995,811,321,36
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,100,000,02
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS przeliczone wg następujących zasad:1. Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.03.2020 - 4,5523 oraz 31.12.2019 - 4,2585.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.03.2020 - 4,3936 oraz w okresie 01.01.-31.03.2019 - 4,2978.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
.