Ergis

Raporty okresowe

21 maja 2020, 07:46

Skonsolidowany raport roczny RS 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019
Data: 21.05.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów777 084 776 311 180 642 181 938
Zysk/strata na działalności operacyjnej22 288 21 970 5 181 5 149
Zysk/strata brutto16 364 17 252 3 804 4 043
Zysk/strata netto11 499 11 565 2 673 2 710
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej99 946 66 032 23 234 15 475
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 588 -30 307 -5 948 -7 103
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-65 658 -39 645 -15 263 -9 291
Przepływy pieniężne netto, razem8 700 -3 920 2 022 -919
Aktywa razem475 346 506 647 111 623 117 825
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania255 847 294 808 60 079 68 560
Zobowiązania długoterminowe87 899 80 166 20 641 18 643
Zobowiązania krótkoterminowe167 948 214 642 39 438 49 917
Kapitał własny219 499 211 839 51 544 49 265
Kapitał zakładowy22 674 22 857 5 324 5 316
Liczba akcji na koniec okresu37 789 941 37 789 941 37 789 941 37 789 941
Średnioważona liczba akcji37 789 941 38 018 245 37 789 941 38 018 245
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,30 0,30 0,07 0,07
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,30 0,30 0,07 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję 5,81 5,61 1,36 1,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5,815,61 1,36 1,30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,10 0,20 0,02 0,05
Prezentowane dane finansowe przeliczone na EUR wg następujących zasad:1. Pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.12.2019 - 4,2585 oraz na 31.12.2018 - 4,3000.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, za które sporządzone jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średni kurs w okresie 01.01-31.12.2019 - 4,3018 oraz w okresie 01.01-31.12.2018 - 4,2669.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-21Tadeusz NowickiPrezes Zarządu
2020-05-21Marek KapłuchaWiceprezes Zarządu
.