Ergis

Raporty okresowe

21 maja 2020, 07:36

Raport roczny R 2019

Tytuł raportu: Raport roczny R  2019
Data: 21.05.2020 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 500 919 482 894 116 444 113 172
Zysk/strata na działalności operacyjnej 21 019 21 217 4 886 4 972
Zysk/strata brutto 20 728 15 422 4 818 3 614
Zysk/strata netto 16 336 10 868 3 797 2 547
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 101 54 737 16 296 12 828
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 31 100- 5 270- 7 230- 1 235
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 30 948- 51 988- 7 194- 12 184
Przepływy pieniężne netto, razem 8 053- 2 521 1 872- 591
Aktywa razem 351 082 350 362 82 443 81 480
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 136 502 148 338 32 054 34 497
Zobowiązania długoterminowe 56 869 47 284 13 354 10 996
Zobowiązania krótkoterminowe 79 633 101 054 18 700 23 501
Kapitał własny 214 580 202 024 50 389 46 982
Kapitał zakładowy 22 674 22 857 5 324 5 316
Liczba akcji na koniec okresu 37 789 941 37 789 941 37 789 941 37 789 941
Średnioważona liczba akcji 37 789 941 38 018 245 37 789 941 38 018 245
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,43 0,29 0,10 0,07
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,43 0,29 0,10 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję 5,68 5,35 1,33 1,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5,68 5,35 1,33 1,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,10 0,20 0,02 0,05
Prezentowane dane finansowe przeliczone na EUR wg następujących zasad:1. Pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.12.2019 - 4,2585 oraz na 31.12.2018 - 4,3000.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, za które sporządzone jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średni kurs w okresie 01.01-31.12.2019 - 4,3018 oraz w okresie 01.01-31.12.2018 - 4,2669.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-21Tadeusz NowickiPrezes Zarządu
2020-05-21Marek KapłuchaWiceprezes Zarządu
.