Ergis

Raporty bieżące

07 maja 2020, 21:34

Złożenie wniosków dotyczących wycofania akcji ERGIS z obrotu na rynku regulowanym

Tytuł raportu: Złożenie wniosków dotyczących wycofania akcji ERGIS z obrotu na rynku regulowanym
Data: 07.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ergis S.A. w dniu 5 maja 2020 r.:

1) uchwały nr 4 w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. w Warszawie z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji ERGIS S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,

dzisiaj, 7 maja 2020 roku do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") został złożony wniosek o umorzenie przez KNF postępowania wszczętego przez Emitenta na podstawie złożonego 23 grudnia 2019 roku wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Ergis z obrotu giełdowego, albowiem postępowanie to stało się bezprzedmiotowe wobec braku uchwały, która mogłaby być podstawą do wydania decyzji zezwalającej na wycofanie akcji z obrotu;

2) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie wycofania akcji ERGIS S.A z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

dzisiaj, 7 maja 2020 roku do KNF został złożony wniosek o wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym.

.