Ergis

Raporty bieżące

05 maja 2020, 19:00

Treść uchwał podjętych przez NWZ ERGIS S.A. w dniu 5 maja 2020 roku.

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez NWZ ERGIS S.A. w dniu 5 maja 2020 roku.
Data: 05.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2020

Treść uchwał podjętych przez NWZ ERGIS S.A. w dniu 5 maja 2020 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS SA, podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 5 maja 2020 roku w Warszawie, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Treść uchwał wraz ze szczegółowymi informacjami przedstawiono w załączniku.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad Zgromadzenia. Przyjęto jednogłośnie wszystkie uchwały poddane pod głosowanie, nie zgłoszono sprzeciwu do przyjmowanych uchwał.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 19 ust. 1 pkt. 6,7, 8, 9.

.