Ergis

Raporty bieżące

18 marca 2020, 14:18

Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy ERGIS

Tytuł raportu: Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy ERGIS
Data: 18.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., Zarząd ERGIS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność i perspektywy Spółki oraz Grupy Kapitałowej ERGIS ("Grupa").

Zarząd Spółki nie ma wiarygodnych danych, umożliwiających racjonalne oszacowanie wpływu COVID-19 na wyniki i działalność Spółki - zarówno w perspektywie najbliższych miesięcy, jak i w dłuższym horyzoncie czasowym.

W spółkach Grupy wdrożono procedury postępowania w związku z zagrożeniem COVID-19. Nie są organizowane spotkania zarówno z osobami zewnętrznymi, jak i spotkania wewnętrzne. Specjalnej procedurze nadzoru poddani są kierowcy dostarczający lub odbierający towar ze spółek Grupy. Osoby, które mogą pracować zdalnie mają taką możliwość.

Posiadany poziom zapasów surowców i materiałów oraz bieżące dostawy umożliwiają utrzymanie ciągłości produkcji we wszystkich fabrykach Grupy. Spadek zamówień na produkty spółek Grupy nie przekracza kilku procent, a dostawy do Odbiorców odbywają się terminowo lub z niewielkimi opóźnieniami. Największym zagrożeniem dla spółek Grupy wydają się nasilające się zakłócenia w transporcie międzynarodowym, które - niezależnie od bezpośredniego wpływu na działanie samej Grupy - mogą zmniejszyć zapotrzebowanie klientów na jej wyroby.

Wydłużenie okresu zagrożenia koronawirusem może doprowadzić do istotnych opóźnień i ograniczeń dostaw materiałów i surowców do zakładów Grupy, co bezpośrednio przełoży się na możliwości produkcyjne. Priorytetem Zarządu jest i będzie zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego wszystkich interesariuszy spółki przy możliwym do osiągniecia stopniu kontynuacji działalności.

.