Ergis

Raporty bieżące

19 lutego 2020, 17:43

Wstępne wyniki finansowe za 4 kwartał 2019 roku

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za 4 kwartał 2019 roku
Data: 19.02.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za IV kwartał 2019 roku [tys. PLN] i za 2019 rok [tys. PLN]:

  Q4 2019 - wstępne Q4 2018  dynamika
Przychody ze sprzedaży 180 309 279 182 099 663 -1,0%
Zysk operacyjny  1 007 668 -421 171 339,3%
EBITDA   8 441 548 5 613 281  50,4%
Zysk brutto   -404 757 -1 377 810 -70,6%
Zysk netto    -1 301 386 -3 987 230 -67,4%
Zadłużenie odsetkowe   96 589 091 148 094 556 -34,8%

 

  2019 - wstępne  2018 dynamika
Przychody ze sprzedaży   777 086 978 776 311 201  0,1%
Zysk operacyjny    22 553 086 21 656 535 4,1%
EBITDA    48 770 128 45 687 531 6,7%
Zysk brutto  16 606 930 16 938 790 -2,0%
Zysk netto    11 834 960 11 251 883 5,2%
Zadłużenie odsetkowe    96 589 091 148 094 556 -34,8%

W IV kwartale 2019 roku Grupa wypracowała sprzedaż niższą o 1,0% niż w analogicznym okresie roku 2018, natomiast EBITDA wzrósł o 50,4%. Strata netto zanotowana w IV kwartale 2019 roku była spowodowana zawiązaniem rezerw na aktywa trwałe spółki. W 2019 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,1% w porównaniu do 2018 roku, EBITDA był wyższy o 6,7% a zysk netto o 5,2%.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2019 rok, czyli 28 kwietnia 2020 roku.

Powodem publikacji niniejszego raportu jest fakt, że prezentowane wstępne wyniki stanowią informację poufną w rozumieniu rozporządzenia MAR. Do dnia publikacji raportów rocznych za 2019 rok Emitent będzie monitorować wstępne wyniki.

 
.