Ergis

Raporty bieżące

30 stycznia 2020, 17:26

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

Tytuł raportu: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
Data: 30.01.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERGIS S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, które przedstawiają się następująco:

1) raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku: 14.05.2020 r.,

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku: 05.11.2020 r.,

2) raport półroczny:

- rozszerzony skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2020 roku: 03.09.2020 r.,

3) raport roczny:

- jednostkowy raport za 2019 rok: 28.04.2020 r.,

- skonsolidowany raport za 2019 rok: 28.04.2020 r..

Zarząd Emitenta informuje, że, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku "w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim", rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne oraz rozszerzony skonsolidowany raport półroczny będą zawierały jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Ponadto, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku i II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

RMF z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych §80 ust.1

.