Ergis

Raporty bieżące

30 grudnia 2019, 18:56

Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia

Tytuł raportu: Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
Data: 30.12.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 53/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że dzisiaj, tj. 30.12.2019 r. Emitent otrzymał pismo od osoby, która była akcjonariuszem obecnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 19 listopada 2019 r. i która głosowała przeciwko podjęciu przez to Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Ergis S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i po jej powzięciu zgłosiła sprzeciw do protokołu ("Akcjonariusz"), w którym Akcjonariusz informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pozew w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ergis S.A. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji ERGIS S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

O treści uchwał nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ergis S.A. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku a o wniesieniu sprzeciwów do uchwały w raporcie bieżącym nr 38/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r poz.757)

.