Ergis

Raporty bieżące

19 grudnia 2019, 19:46

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
Data: 19.12.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 50/2019

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie od Finergis Investments Limited ("Finergis") z siedzibą w Nikozji (Cypr), o zmianie udziału Finergis w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Finergis informuje, że w dniu 18 grudnia2019 roku, po rozliczeniu dokonanej w dniu 18 grudnia 2019 roku transakcji nabycia akcji w wyniku przymusowego wykupu akcji, nabył 2.828.849 akcji Emitenta, a jego udział wzrósł z 85,9% do 93,39% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą Finergis posiadała 32.462.652 akcji Spółki, co stanowiło 85,9%% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 32.462.652 głosów, stanowiących 85,9% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Aktualnie Finergis posiada 35.291.501akcji Spółki, co stanowi 93,39% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 35.291.501głosów, stanowiących 93,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z deklaracją Finergis:

- nie posiada podmiotów zależnych innych niż Ergis, który nie posiada akcji własnych,

- brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Finergis do wykonywania praw głosu z akcji Ergis,

- wraz z Panem Markiem Górskim, zamieszkałym w Warszawie, są stronami pisemnego porozumienia z dnia 1 października 2019 roku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, dotyczącego wspólnego nabywania akcji Ergis w wezwaniu. Po wyżej wymienionej transakcji nabycia. Finergis oraz Pan Marek Górski posiadają łącznie 37 789 941 akcje Ergis, uprawniające do 37 789 941 głosów na walnym zgromadzeniu Ergis, stanowiące 100% kapitału zakładowego Ergis i 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Ergis SA.

 
.