Ergis

Raporty bieżące

26 listopada 2019, 17:52

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
Data: 26.11.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 46/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny ("PKO BP Bankowy OFE"), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółę Akcyjną ("Towarzystwo"), że w wyniku rozliczenia w dniu 22 listopada 2019 roku transakcji zbycia przez PKO BP Bankowy OFE 3.936.679 sztuk akcji spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, udział PKO BP Bankowy OFE w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta spadł poniżej 10%.

Bezpośrednio przed dniem rozliczenia transakcji zbycia akcji, tj. na dzień 21 listopada 2019 roku, PKO BP Bankowy OFE posiadał 3.936.679 akcji Emitenta (co stanowiło 10,42% udziału w kapitale zakładowym Emitenta) dających prawo do 3.936.679 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 10,42% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta).

Aktualnie PKO BP Bankowy OFE nie posiada żadnych akcji ERGIS S.A.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

.