Ergis

Raporty bieżące

25 listopada 2019, 17:46

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
Data: 25.11.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 43/2019

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE PZU), że w wyniku rozliczenia w dniu 22 listopada 2019 roku transakcji sprzedaży 7.579.298 akcji spółki ERGIS S.A. na GPW w Warszawie OFE PZU nie posiada żadnych akcji spółki ERGIS S.A. Powyższa transakcja to wynik odpowiedzi OFE PZU na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ERGIS S.A. ogłoszonego w dniu 1 października br. przez Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) i Pana Marka Górskiego.

Przed zmianą OFE PZU posiadało 7.579.298 akcji Spółki, co stanowiło 20,06% udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 7.579.298 głosów, stanowiących 20,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS.

Aktualnie OFE PZU nie posiada żadnych akcji Spółki.

Zgodnie z deklaracją OFE PZU:

- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki ERGIS S.A.,

- nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. DZ.U. poz. 1382 z 2013 roku, z późniejszymi zmianami),

- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. Ustawy.

 
.