Ergis

Raporty bieżące

25 listopada 2019, 17:38

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Tytuł raportu: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Data: 25.11.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2019

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 25 listopada 2019 roku Emitent otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w ERGIS S.A., to jest pana Grzegorza Kędzierskiego – Dyrektora Zarządzającego ERGIS S.A. Oddział w Oławie, powiadomienie o zbyciu przez niego 22 listopada 2019 roku, w ramach realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 1 października 2019 roku, w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy "o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.623). przez Finergis Investments Limited oraz przez Pana Marka Górskiego, działających łącznie w oparciu o pisemne porozumienie z dnia 1 października 2019 r. dotyczące wspólnego nabywania akcji.

Transakcja zbycia dotyczy 80.000 sztuk akcji ERGIS S.A. za cenę 3,88 zł za każdą akcję, co stanowi łączną wartość transakcji w kwocie 310.400 zł.

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

.