Ergis

Raporty okresowe

07 listopada 2019, 06:25

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2019
Data: 07.11.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2019
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30  
  Przychody ze sprzedaży 596 777 594 211 138 508 139 699  
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 545 22 077 5 000 5 190  
  Zysk (strata) brutto 17 012 18 317 3 948 4 306  
  Zysk (strata) netto za okres 13 137 15 239 3 049 3 583  
  Całkowite dochody ogółem za okres 13 266 15 636 3 079 3 676  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 179 40 656 9 789 9 558  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 631 -28 419 -4 788 -6 681  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 344 -29 533 -4 722 -6 943  
  Przepływy pieniężne netto razem 1 204 -17 296 279 -4 066  
  Aktywa razem 497 412 506 647 113 731 117 825  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 276 087 294 808 63 126 68 560  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 96 578 80 166 22 082 18 643  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 179 509 214 642 41 044 49 917  
  Kapitał własny 221 325 211 839 50 605 49 265  
  Kapitał podstawowy 22 674 22 857 5 184 5 316  
  Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 37 789 941 37 789 941 37 789 941 37 789 941  
  Średnioważona liczba akcji (w szt.) 37 789 941 37 943 948 37 789 941 37 943 948  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 0,40 0,08 0,09  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 0,40 0,08 0,09  
  Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 0,41 0,08 0,10  
  Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 0,41 0,08 0,10  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,86 5,61 1,34 1,30  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,86 5,61 1,34 1,30  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,20 0,02 0,05  
  Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone wg nastepujących zasad:1. Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 30.09.2019:1 EUR = 4,3736 PLN oraz 31.12.2018: 1 EUR = 4,3000 PLN.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-30.09.2019:1 EUR = 4,3086 PLN oraz 01.01-30.09.2018: 1 EUR = 4,2535 PLN  
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
.