Ergis

Raporty bieżące

23 października 2019, 17:30

Wstępne wyniki finansowe za 3 kwartał 2019 roku

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za 3 kwartał 2019 roku
Data: 23.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za III kwartał 2019 roku [tys.PLN] i 3 kwartały 2019 roku [tys.PLN]:

 

III kwartał 2019 - wstępne

III kwartał 2018

Dynamika

Przychody ze sprzedaży

192 880

195 698

-1,4%

Zysk operacyjny

7 197

5 445

32,2%

EBITDA

13 507

11 612

16,3%

Zysk brutto

5 692

4 518

26,0%

Zysk netto

5 186

3 948

31,4%

Zadłużenie odsetkowe

144 111

168 565

-14,5%

 

3 kwartały 2019 - wstępne

3 kwartały 2018

Dynamika

Przychody ze sprzedaży

596 790

594 212

0,4%

Zysk operacyjny

21 558

22 078

-2,4%

EBITDA

40 341

40 074

0,7%

Zysk brutto

17 029

18 317

-7,0%

Zysk netto

13 211

15 239

-13,3%

Zadłużenie odsetkowe

144 111

168565

-14,5%

W III kwartale 2019 roku Grupa wypracowała sprzedaż niższą o 1,4% niż w analogicznym okresie roku 2018, natomiast EBITDA wzrósł o 16%, a zysk netto o 31,4%. Poprawa ta została spowodowana przede wszystkim efektem niskiej bazy - III kwartał 2018 charakteryzował się niską rentownością. Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,4% w porównaniu do trzech kwartałów 2018. , EBITDA był wyższy o 0,7% a zysk netto spadł o ponad 13%.

Mimo zrealizowanych inwestycji Grupie nie udało się osiągnąć oczekiwanych wzrostów ze względu na czynniki zewnętrzne takie jak: wahania koniunktury w Polsce, pogarszająca się koniunktura w krajach Unii Europejskiej oraz kampania medialna stawiająca tworzywa sztuczne w negatywnym świetle. Lekki spadek cen większości surowców w pewnym stopniu zniwelował negatywne skutki tych czynników.

W III kwartale Grupa zanotowała stosunkowo dobrą rentowność sprzedaży folii miękkich z PVC oraz taśm PET. Mimo dalszego pogarszania się relacji między cenami PET z recyklingu a PET "virgin", lekko poprawiła się rentowność sprzedaży twardych folii i laminatów do żywności PET.

Niska sprzedaż, a w konsekwencji gorsze rozłożenie kosztów stałych, wpłynęła na obniżenie rentowności sprzedaży elastycznych laminatów do pakowania żywności. Niezadowalająca była także rentowność sprzedaży folii stretch, co wynika z zaostrzającej się konkurencji przy spadającym popycie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku czyli 7 listopada 2019 r.

Powodem publikacji niniejszego raportu jest fakt, że prezentowane wstępne wyniki stanowią informację poufną w rozumieniu rozporządzenia MAR. Do dnia publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku Emitent będzie monitorować wstępne wyniki.

 
.