Ergis

Raporty okresowe

06 września 2019, 11:39

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2019
Data: 06.09.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 403 910 398 514 94 195 94 000
Zysk/strata na działalności operacyjnej 14 361 16 633 3 349 3 923
Zysk/strata brutto 11 337 13 799 2 644 3 255
Zysk/strata netto 8 024 11 291 1 871 2 663
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 054 66 402 10 973 15 663
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 24 235- 22 949- 5 652- 5 413
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 13 149- 39 805- 3 066- 9 389
Przepływy pieniężne netto, razem 9 670 3 648 2 255 860
Aktywa razem 513 759 506 647 120 828 117 825
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 297 750 294 808 70 026 68 560
Zobowiązania długoterminowe 88 857 80 166 20 898 18 643
Zobowiązania krótkoterminowe 208 893 214 642 49 128 49 917
Kapitał własny 216 009 211 839 50 802 49 265
Kapitał zakładowy 22 857 22 857 5 376 5 316
Liczba akcji na koniec okresu 37 789 941 37 789 941 37 789 941 37 789 941
Średnioważona liczba akcji 37 789 941 38 145 408 37 789 941 38 145 408
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,21 0,30 0,05 0,07
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,21 0,30 0,05 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję 5,72 5,61 1,34 1,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5,72 5,61 1,34 1,30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,10 0,20 0,02 0,05
Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR według następujacych zasad:1. Pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień 30.06.2019 - 4,2520 PLN/EUR oraz 31.12.2018 - 4,3000 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku, za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01.2019-30.06.2019 - 4,2880 PLN/EUR oraz w okresie 01.01.2018-30.06.2018 - 4,2395 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
.