Ergis

Raporty bieżące

01 sierpnia 2019, 10:41

Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji – korekta

Tytuł raportu: Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji – korekta
Data: 01.08.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] informuje, że w raporcie bieżącym 27/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku wkradł się błąd pisarski:

Było:

Kapitał zakładowy dzieli się na 37.789.941 (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,60 zł. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu po umorzeniu wynosi 38.094.597 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem).

Powinno być:

Kapitał zakładowy dzieli się na 37.789.941 (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,60 zł. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu po umorzeniu wynosi 37.789.941 (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 5 pkt 1, § 15 ust. 2.

 
.