Ergis

Raporty bieżące

31 lipca 2019, 10:30

Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji

Tytuł raportu: Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji
Data: 31.07.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że dzisiaj otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 30 lipca 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, zgodnie z Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A., podjętą w dniu 24 czerwca 2019 roku w Warszawie.

Na podstawie Uchwały nr 17 z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z Uchwałą nr 16 z dnia 24 czerwca 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o umorzeniu 304.656 zwykłych akcji własnych na okaziciela, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4, Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., art. 7 Statutu Spółki otrzymał on nowe brzmienie:

"Artykuł 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.673.964,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 37.789.941 (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:

1) 1.527.135 (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,2) 853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

3) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D4) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F."

W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 182.793,60 zł i po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki wynosi 22.673.964,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na 37.789.941 (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,60 zł.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu po umorzeniu wynosi 38.094.597 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem).

Liczba umorzonych akcji i liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wynosi 304.656.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 5 pkt 1.

 

 
.