Ergis

Raporty bieżące

24 czerwca 2019, 21:42

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Tytuł raportu: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
Data: 24.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje niniejszym, że w dniu 24 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdecydowało o przeznaczeniu części zysku Spółki, w łącznej wysokości 3.778.994,10 złotych zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dziesięć groszy) osiągniętego przez Spółkę w roku 2018, na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy w roku 2018. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,10 zł (dziesięć groszy) dywidendy. W dywidendzie nie uczestniczy 304.656 sztuk akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, nabyte do 31 grudnia 2018 roku zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2016 r. (uchwała Nr 4 i 5). Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 9 lipca 2019 roku, a wypłata dywidendy została ustalona na 14 lipca 2019 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 37.789.941 sztuk.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 19 ust. 2.

 
.