Ergis

Raporty bieżące

24 czerwca 2019, 21:34

Treść uchwał podjętych na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Data: 24.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2019

Treść uchwał podjętych na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS SA, podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku w Warszawie, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Treść uchwał wraz ze szczegółowymi informacjami przedstawiono w załączniku.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad Zgromadzenia, natomiast na wniosek jednego z akcjonariuszy zmieniona została treść uchwały nr 6 poprzez zmianę dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. W opublikowanym na stronach internetowych Emitenta projekcie uchwały zaproponowano dzień dywidendy na 23 września 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy na 4 października 2019 roku.

W przegłosowanej przez akcjonariuszy uchwale przyjęto dzień dywidendy na 9 lipca 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2019 roku.

Przyjęto wszystkie uchwały poddane pod głosowanie.

Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 19 ust. 1 pkt. 6,7, 8, 9.

.