Ergis

Raporty bieżące

12 czerwca 2019, 17:14

Wybór biegłego rewidenta

Tytuł raportu: Wybór biegłego rewidenta
Data: 12.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd ERGIS S.A.("Spółka, Emitent"), informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki – organ uprawniony na podstawie art. 20 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki – na mocy uchwały nr 338/V/2019, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy audytorskiej Roedl Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Roedl Audit Sp. z o.o.), do ustawowego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z firmą audytorską na:

1. przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.;

2. przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.;

3. ustawowe badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019;

4. ustawowe badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019;

5. przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.;

6. przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.;

7. ustawowe badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020;

8. ustawowe badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Roedl Audit Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 26203.

Przegląd półrocznych sprawozdań i ustawowe badanie rocznych sprawozdań ERGIS S.A. i Grupy ERGIS za lata 2017 i 2018 prowadziła firma Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 
.