Ergis

Raporty bieżące

06 czerwca 2019, 17:06

Uzupełnienie informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019
Data: 06.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2019

Uzupełnienie informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent), informuje, że w informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2019 roku, opublikowanego 15 maja 2019 roku, nie uwzględnił informacji o stanie posiada akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu, zakupionych w okresie pomiędzy 14-11-2018 a 05-12-2018, tj. przed objęciem funkcji w Zarządzie Spółki z dniem 1 stycznia 2019 roku. Pakiet akcji został zakupiony w średniej cenie 2,90257 zł/akcję.

Z uwagi na powyższe, w informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku uzupełniono zapis punktu 3.8 w następujący sposób:

było:

"Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. 15 maja 2019 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Górski posiadał 1.634.916 szt. akcji Ergis S.A. dających 4,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki – stan ten nie uległ zmianie w stosunku do dnia publikacji sprawozdania finansowego Grupy za 2018 rok.

Poza wyżej wymienioną, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, tj. 15 maja 2019 roku, inne osoby zarządzające i nadzorujące nie dysponowały udziałami w ERGIS S.A. oraz w spółkach od niej zależnych."

powinno być:

"Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. 15 maja 2019 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Górski posiadał 1.634.916 szt. akcji Ergis S.A. dających 4,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki, Wiceprezes Zarządu Pan Marek Kapłucha posiada 70.000 sztuk akcji Ergis. S.A. dających 0,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki – stan ten nie uległ zmianie w stosunku do dnia publikacji sprawozdania finansowego Grupy za 2018 rok.

Poza wyżej wymienionymi, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, tj. 15 maja 2019 roku, inne osoby zarządzające i nadzorujące nie dysponowały udziałami w ERGIS S.A. oraz w spółkach od niej zależnych."

W załączeniu Emitent przekazuje, uzupełnioną o powyższe informacje, informację dodatkową do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za I kwartał 2019 roku .

Zarząd Emitenta informuje, że przedstawione uzupełnienie nie ma wpływu na wyniki wskazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2019 roku.

Zarząd wyraża ubolewanie z powodu zaistniałego błędu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 "w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" par. 15 ust. 4.

.