Ergis

Raporty bieżące

06 czerwca 2019, 17:01

Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Tytuł raportu: Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Data: 06.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2019

Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za 2018 rok, opublikowanym 18 kwietnia 2019 roku, nie uwzględnił informacji o stanie posiadania akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu, zakupionych w okresie pomiędzy 14-11-2018 a 05-12-2018, tj. przed objęciem funkcji w Zarządzie Spółki z dniem 1 stycznia 2019 roku. Pakiet akcji został zakupiony w średniej cenie 2,90257 zł/akcję.

Z uwagi na powyższe, w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy uzupełniono zapisy punktów 1.4 w następujący sposób:

było:

"Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. 17.04.2019, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Górski posiadał 1.634.916 szt. akcji Ergis S.A. dających 4,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki."

powinno być:

"Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. 17.04.2019, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Górski posiadał 1.634.916 szt. akcji Ergis S.A. dających 4,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a Wiceprezes Zarządu Pan Marek Kapłucha posiadał 70.000 szt. akcji Ergis S.A. dających 0,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki."

W załączeniu Emitent przekazuje, uzupełnione o powyższe informacje, sprawozdania Zarządu Ergis z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu Ergis z działalności Grupy w 2018 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że przedstawione uzupełnienie nie ma wpływu na wyniki wskazane w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2018.

Zarząd wyraża ubolewanie z powodu zaistniałego błędu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 "w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" par. 15 ust. 4.

.