Ergis

Raporty bieżące

22 maja 2019, 13:03

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
Data: 22.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2019

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał zawiadomienie od Pana Marka Górskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej ERGIS S.A. o przekroczeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A., wskutek transakcji nabycia 863.524 akcji Emitenta w dniu 20 maja 2019 roku.

Liczba akcji posiadanych przez Pana Marka Górskiego przed dokonaniem w dniu 20 maja 2019 roku transakcji nabycia akcji wynosiła 1.634.916 sztuk, co stanowiło 4,2917% udziału w kapitale zakładowym ERGIS S.A. oraz 1.634.916 głosów, stanowiących 4,3263% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A.

Obecnie Pan Marek Górski posiada 2.498.440 sztuk akcji, co stanowi 6,5585% udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 2.498.440 głosów, stanowiących 6,6114% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A.

Ponadto Pan Marek Górski informuje, że:

- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki ERGIS S.A.,

- nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy,

- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy.

Emitent wyjaśnia, że różnica w % udziale liczbie akcji i głosów wynika z faktu posiadania przez ERGIS S.A. akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Całkowita liczba akcji skupionych w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę, wynosi 304.656, co odpowiada 304.656 głosom.

Pełną treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

.