Ergis

Raporty bieżące

21 maja 2019, 22:18

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Tytuł raportu: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Data: 21.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2019

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 21 maja 2019 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w ERGIS S.A., to jest pana Marka Górskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej ERGIS S.A., powiadomienie o nabyciu przez niego w dniu 20 maja 2019 roku w kilku transakcjach łącznie 863.524 sztuk akcji ERGIS S.A. po 3,0 zł za każdą nabytą akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 2.590.572,0 zł.

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

.