Ergis

Raporty bieżące

17 maja 2019, 15:55

Akceptacja przez Radę Nadzorczą zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Akceptacja przez Radę Nadzorczą zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A.
Data: 17.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaakceptowanie zmian w proponowanym przez Zarząd Spółki porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. (dalej "ZWZ"), który zaakceptowany został przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. (Spółka przekazywała informację w tej sprawie w raporcie bieżącym 8/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku). Zmiana, zaakceptowana dzisiaj przez Radę Nadzorczą Spółki, polega na wykreśleniu z proponowanego porządku obrad ZWZ następującego punktu: "Polityka wynagrodzeń – rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagradzania." Wykreślenie proponowanego punktu wynika z faktu, że niemożliwe jest zapewnienie zgodności projektu "Polityki Wynagrodzeń" z regulacjami które mają nałożyć na emitentów obowiązek publikowania dokumentu o ściśle określonej zawartości, gdyż do chwili obecnej nie zakończyły się prace legislacyjne nad wdrożeniem do prawa krajowego dyrektywy 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej Dyrektywę 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. planowanego na dzień 24 czerwca 2019 r.:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r. wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie podziału zysku netto.

7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:

1) Oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

2) Oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,

3) Oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

4) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 z uwzględnieniem pracy Komitetów,

5) Opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 wraz z oceną.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2018.

10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A.

14. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych, zgodnie z postanowieniami uchwał: 4,5,6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych i w sprawie zmiany postanowień art. 7 Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 
.