Ergis

Raporty okresowe

15 maja 2019, 08:53

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2019
Data: 15.05.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2019
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31  
  I. Przychody ze sprzedaży 201 899 191 216 46 977 45 763  
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 716 7 585 1 563 1 815  
  III. Zysk (strata) brutto 5 438 6 105 1 265 1 461  
  IV. Zysk (strata) netto za okres 3 958 5 167 921 1 237  
  V. Całkowite dochody ogółem za okres 3 958 5 315 921 1 272  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 793 3 073 883 735  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 824 -17 790 -3 682 -4 258  
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 338 10 519 1 940 2 517  
  IX. Przepływy pieniężne netto razem -3 693 -4 198 -859 -1 005  
  X. Aktywa razem 522 174 506 647 121 399 117 825  
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 306 377 294 808 71 229 68 560  
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 85 300 80 166 19 831 18 643  
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 221 077 214 642 51 398 49 917  
  XIV. Kapitał własny 215 797 211 839 50 170 49 265  
  XV. Kapitał podstawowy 22 857 22 857 5 314 5 316  
  XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 37 789 941 37 789 941 37 789 941 37 789 941  
  XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 37 789 941 38 173 118 37 789 941 38 173 118  
  XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,14 0,02 0,03  
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,14 0,02 0,03  
  XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,14 0,02 0,03  
  XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,14 0,02 0,03  
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,71 5,61 1,33 1,30  
  XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,71 5,61 1,33 1,30  
  XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,20 0,02 0,05  
             
  Wybrane dane finansowe Grupy ERGIS przeliczone wg następujących zasad:1. Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.03.2018 - 4,3013 PLN/EUR oraz 31.12.2018 - 4,3000 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.03.2019 - 4,2978 PLN/EUR oraz 01.01-31.03.2018 - 4,1784 PLN/EUR.  
             
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
             
.