Ergis

Raporty bieżące

18 kwietnia 2019, 00:17

Rekomendacja Zarządu Spółki co do wypłaty dywidendy i podziału zysku uzyskanego w 2018 roku.

Tytuł raportu: Rekomendacja Zarządu Spółki co do wypłaty dywidendy i podziału zysku uzyskanego w 2018 roku.
Data: 18.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku, zgodnie z ogłoszoną polityką dywidendy (Raport bieżący 8/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku), wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku dotyczącego wypłaty Akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,10 złotego (słownie: dziesięć groszy) na każdą akcję, w łącznej wysokości 3.778.994,10 złotych, z zysku uzyskanego w 2018 roku oraz o ustalenie dnia dywidendy na 23 września 2019 r. i terminu wypłaty dywidendy na 4 października 2019 roku. Zarząd Spółki wystąpił również do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie wniosku dotyczącego podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku w kwocie 10.867.619,81 złotych w sposób następujący:

- 7.088.625,71 zł na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane),

- 3.778.994,10 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Jednocześnie w dniu 17 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust.2 pkt 2) Statutu Spółki, pozytywnie zaopiniowała powyższe wnioski Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy. Ostateczną decyzję o podziale zysku za rok obrotowy 2018 oraz o wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 
.