Ergis

Raporty okresowe

18 kwietnia 2019, 00:14

Skonsolidowany raport roczny RS 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018
Data: 18.04.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2018 2017 2018 2017  
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 776 311 749 558 181 938 176 587  
  Zysk/strata na działalności operacyjnej 21 970 33 537 5 149 7 901  
  Zysk/strata brutto 17 252 29 909 4 043 7 046  
  Zysk/strata netto 11 565 20 858 2 710 4 914  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 66 032 25 874 15 475 6 096  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 307 -39 670 -7 103 -9 346  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39 645 26 110 -9 291 6 151  
  Przepływy pieniężne netto, razem -3 920 12 314 -919 2 901  
  Aktywa razem 506 647 473 233 117 825 113 461  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 294 808 263 751 68 560 63 236  
  Zobowiązania długoterminowe 80 166 102 945 18 643 24 682  
  Zobowiązania krótkoterminowe 214 642 160 806 49 917 38 554  
  Kapitał własny 211 839 209 482 49 265 50 225  
  Kapitał zakładowy 22 857 23 047 5 316 5 526  
  Liczba akcji na koniec okresu 37 789 941 38 243 532 37 789 941 38 243 532  
  Średnioważona liczba akcji 38 018 245 38 398 680 38 018 245 38 398 680  
  Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,30 0,54 0,07 0,13  
  Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,30 0,54 0,07 0,13  
  Wartość księgowa na jedną akcję 5,61 5,48 1,30 1,31  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5,61 5,48 1,30 1,31  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,20 0,20 0,05 0,05  
  1. Pozycje aktywów i pasywów przeliczone według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.12.2018 - 4,3000 PLN/EUR oraz na 31.12.2017 - 4,1709 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, za ktore sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średni kurs w okresie 01.01-31.12.2018 - 4,2669 PLN/EUR oraz w okresie 01.01-31.12.2017 - 4,2447 PLN/EUR.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2019-04-18 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu    
  2019-04-18 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu    
     
.