Ergis

Raporty okresowe

18 kwietnia 2019, 00:09

Raport roczny R 2018

Tytuł raportu: Raport roczny R  2018
Data: 18.04.2019 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2018
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2018 2017 2018 2017  
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 482 894 468 873 112 301 110 461  
  Zysk/strata na działalności operacyjnej 21 217 23 837 4 934 5 616  
  Zysk/strata brutto 15 422 43 748 3 587 10 306  
  Zysk/strata netto 10 868 35 161 2 527 8 284  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 737 13 682 12 730 3 223  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 5 270 - 5 078 - 1 226 - 1 196  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 51 988 6 517 - 12 090 1 535  
  Przepływy pieniężne netto, razem - 2 521 15 121 - 586 3 562  
  Aktywa razem 350 362 349 126 81 480 83 705  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 148 338 148 420 34 497 35 585  
  Zobowiązania długoterminowe 47 284 66 703 10 996 15 992  
  Zobowiązania krótkoterminowe 101 054 81 717 23 501 19 592  
  Kapitał własny 202 024 200 706 46 982 48 121  
  Kapitał zakładowy 22 857 23 047 5 316 5 526  
  Liczba akcji na koniec okresu 37 789 941 38 243 532 37 789 941 38 243 532  
  Średnioważona liczba akcji 38 018 245 38 398 680 38 018 245 38 398 680  
  Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,29 0,92 0,07 0,22  
  Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,29 0,92 0,07 0,22  
  Wartość księgowa na jedną akcję 5,35 5,25 1,24 1,26  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5,35 5,25 1,24 1,26  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,20 0,20 0,05 0,05  
  1. Pozycje aktywów i pasywów przeliczone według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.12.2018 - 4,3000 PLN/EUR oraz na 31.12.2017 - 4,1709 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone na EUR według kursu ustalonego przez NBP na 31.12.2018 - 4,3000 PLN/EUR oraz według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2017 roku. Średni kurs w okresie 01.01-31.12.2017 - 4,2447 PLN/EUR.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2019-04-18 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu    
  2019-04-18 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu    
     
.