Ergis

Raporty bieżące

28 stycznia 2019, 11:01

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
Data: 28.01.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE PZU), o zmianie udziału OFE PZU w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS. OFE PZU informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 roku po rozliczeniu transakcji sprzedaży 8.000 akcji Emitenta dokonanej w dniu 23 stycznia 2019 roku, jego udział spadł poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą OFE PZU posiadało 7.625.994 akcji Spółki, co stanowiło 20,019 % udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 7.625.994 głosów, stanowiących 20,019 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS.

Aktualnie OFE PZU posiada 7.617.994 akcji Spółki, co stanowi 19,998 % udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 7.617.994 głosów, stanowiących 19,998 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS. Uwzględniając akcje własne skupione przez Spółkę w celu umorzenia, które nie biorą udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu ERGIS, OFE PZU posiada obecnie 20,16 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Ergis.

Zgodnie z deklaracją OFE PZU:

- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki ERGIS S.A.,

- nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. DZ.U. poz. 1382 z 2013 roku, z późniejszymi zmianami),

- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. Ustawy.

 
.