Ergis

Raporty bieżące

23 stycznia 2019, 16:18

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Tytuł raportu: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
Data: 23.01.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd ERGIS S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, które przedstawiają się następująco:

1) raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku: 16.05.2019 r.,

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku: 07.11.2019 r..

2) raport półroczny:

- rozszerzony skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2019 roku: 12.09.2019 r..

3) raport roczny:

- jednostkowy raport za 2018 rok: 18.04.2019 r.,

- skonsolidowany raport za 2018 rok: 18.04.2019 r..

Zarząd Emitenta informuje, że, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku "w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim", rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne oraz rozszerzony skonsolidowany raport półroczny będą zawierały jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Ponadto, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku i II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

RMF z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych §80 ust.1

 
.