Ergis

Raporty bieżące

13 listopada 2018, 21:52

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej, dotyczącej rozpoczęcia działań zmierzających do zrealizowania jednej z analizowanych opcji rozwoju strategicznego Spółki

Tytuł raportu: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej, dotyczącej rozpoczęcia działań zmierzających do zrealizowania jednej z analizowanych opcji rozwoju strategicznego Spółki
Data: 13.11.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

 

Zarząd ERGIS S.A z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości następującej informacji poufnej:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 3 października 2018 r. podjął decyzję o zintensyfikowaniu działań, w porozumieniu z partnerami zewnętrznymi, w celu doprowadzenia do wyboru jednej z analizowanych opcji strategicznego rozwoju działalności Emitenta i Grupy kapitałowej Emitenta ("Grupa Kapitałowa"). Analiza strategicznych opcji rozwoju ma również na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych Grupy.

Rozważana jest między innymi opcja pozyskania partnera kapitałowego dla Spółki, rozwoju Grupy Kapitałowej poprzez przeprowadzenie akwizycji podmiotów, które dzięki synergii istotnie mogłyby wzmocnić działalność Grupy Kapitałowej, opcja sprzedaży części biznesu Grupy Kapitałowej lub przeprowadzenia transakcji o innym charakterze - w tym rozważana jest opcja opuszczenia rynku regulowanego.

W związku z tym Spółka: (i) prowadzi rozmowy ze swoimi akcjonariuszami, potencjalnymi inwestorami, partnerami kapitałowymi, bankami lub innymi instytucjami finansowymi, a także, (ii) po zawarciu stosownych umów o zachowaniu poufności, udostępnia potencjalnym inwestorom, partnerom kapitałowym, bankom lub innym instytucjom finansowym informacje na temat Spółki i Grupy Kapitałowej lub poszczególnych aktywów w ramach procedury due diligence oraz (iii) nawiązała współpracę z ewentualnymi doradcami w takim procesie.

Decyzja związana z wyborem przez Zarząd Spółki konkretnej opcji rozwoju strategicznego nie została dotychczas podjęta i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta. Zarząd Emitenta będzie informował o wyniku prowadzonych analiz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ocenie Emitenta niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej o rozpoczęciu działań zmierzających do zrealizowania jednej z analizowanych opcji rozwoju strategicznego Spółki mogłoby naruszyć prawnie uzasadniony interes Spółki, poprzez możliwe działania konkurencji oraz wpływ na wynik prowadzonych przez Emitenta rozmów odnośnie do uwarunkowań rozważanych przez Emitenta potencjalnych opcji rozwoju strategicznego.

Zarząd ocenia, że opóźnienie podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej nie narusza interesów uczestników rynku, gdyż prowadzone rozmowy są logiczną i przewidywalną reakcją zarządu na niskie notowania akcji spółki.

Powodem ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest powzięcie informacji o zawieszeniu negocjacji przez potencjalnego partnera kapitałowego dla Grupy o którym mowa w powyższym raporcie, w związku z czym ustają powody opóźnienia publikacji niniejszego raportu, a spółka widzi konieczność poinformowania rynku o kontynuacji prac nad pozostałymi opcjami strategicznymi.

 
.