Ergis

Raporty okresowe

08 listopada 2018, 13:15

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2018
Data: 08.11.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2018
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30  
  Przychody ze sprzedaży 594 211 574 706 139 699 135 015  
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 077 32 065 5 190 7 533  
  Zysk (strata) brutto 18 317 29 334 4 306 6 891  
  Zysk (strata) netto za okres 15 239 20 932 3 583 4 918  
  Całkowite dochody ogółem za okres 15 636 19 898 3 676 4 675  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 656 20 242 9 558 4 755  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 419 -35 438 -6 681 -8 325  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 533 12 273 -6 943 2 883  
  Przepływy pieniężne netto razem -17 296 -2 923 -4 066 -687  
  Aktywa razem 500 743 473 233 117 232 113 461  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 284 681 263 751 66 648 63 236  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 84 646 102 945 19 817 24 682  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 200 035 160 806 46 831 38 554  
  Kapitał własny 216 062 209 482 50 583 50 225  
  Kapitał podstawowy 22 857 23 047 5 351 5 526  
  Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 37 892 274 38 345 571 37 892 274 38 345 571  
  Średnioważona liczba akcji (w szt.) 38 077 516 38 425 097 38 077 516 38 425 097  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,40 0,54 0,09 0,13  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,40 0,54 0,09 0,13  
  Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,41 0,52 0,10 0,12  
  Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,41 0,52 0,10 0,12  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,70 5,48 1,33 1,31  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,70 5,48 1,33 1,31  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,20 0,05 0,05  
             
  Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone wg następujących zasad:1. Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 30.09.2018 - 4,2714 PLN/EUR oraz 31.12.2017 - 4,1709 PLN/EUR2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-30.09 2018 - 4,2525 PLN/EUR oraz w okresie 01-01-30.09.2017 - 4,2566 PLN/EUR.  
             
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
             
.