Ergis

Raporty bieżące

07 listopada 2018, 19:32

Wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2018 roku

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2018 roku
Data: 07.11.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za III kwartał 2018 roku [tys. PLN]:

III kwartał 2018 III kwartał 2017 dynamika

Przychody ze sprzedaży 195 697 201 237 -2,75%

Zysk operacyjny 5 444 9 341 -41,72%

EBITDA 11 612 15 061 -22,90%

Zysk brutto 4 518 8 252 -45,25%

Zysk netto 3 948 4 825 -18,18%

Zadłużenie odsetkowe 168 564 162 259 3,89%

W III kwartale 2018 roku Grupa zrealizowała wynik finansowy, który Zarząd uznaje za niezadowalający. Przyczyny niekorzystnych wyników w poszczególnych biznesach są różne, ale, z wyjątkiem wzrostu kosztów wynagrodzeń, zdaniem Zarządu spółki, nie mają trwałego charakteru. Jedynym, oprócz wzrostu kosztów wynagrodzeń, negatywnym czynnikiem wspólnym dla wielu biznesów, jest odbiegające od normalnej sezonowości zachowanie cen surowców.

W szczególności zanotowano niekorzystny wynik finansowy w biznesie twardych folii i laminatów opakowaniowych, gdzie nadal opóźnione jest uzyskanie oczekiwanej sprawności nowej linii do produkcji folii PET. Grupa nie zanotowała więc oczekiwanego spadku kosztów produkcji tych wyrobów. Jednocześnie miały miejsce awarie starszych linii produkcyjnych. Zjawiska te spowodowały spadek sprzedaży i marży w omawianym okresie.

Niższy niż oczekiwano był także wynik finansowy biznesu opakowań przemysłowych, którego zwyczajowo dobre wyniki kompensowały w ostatnich okresach gorsze rezultaty pozostałych biznesów. Jedynym biznesem, który osiągnął nieco lepszy wynik niż zakładano, były folie miękkie z PVC, jednak uzyskana tam nadwyżka nie mogła skompensować problemów pozostałych istotnych biznesów.

Szczegółowa analiza uzyskanych wyników finansowych zostanie przedstawiona w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za trzeci kwartał 2018 roku, którego publikacja przewidziana jest na

8 listopada 2018 r.

Powodem publikacji niniejszego raportu jest fakt, że prezentowane wstępne wyniki stanowią informację poufną w rozumieniu rozporządzenia MAR.

 
.