Ergis

Raporty bieżące

05 października 2018, 20:48

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych
Data: 05.10.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2018

Skup akcji własnych

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego "Emitentem") informuje o przeprowadzonych, w okresie od 2 do 5 października 2018 roku, transakcjach nabycia akcji własnych w ramach "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z 16 maja 2016 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 2-5 października 2018 roku nabył w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym 19.837 akcji po średniej cenie 3,8029 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 11.902,20 złotych i stanowi 0,052% w kapitale zakładowym.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych do 5 października 2018 roku włącznie, Emitent nabył 1.571.766 akcji własnych. Z uwagi na umorzenie 1.341.392 akcji, Emitent na 5 października 2018 roku posiada 230.374 akcji własnych, co stanowi 0,605% udziału w kapitale zakładowym.

W związku z rozpoczynającym się 8 października 2018 roku okresem zamkniętym, Spółka nie będzie prowadziła skupu akcji własnych do dnia publikacji raportu za III kwartał 2018 roku.

Podstawą prawną nabycia akcji jest "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

.