Ergis

Raporty okresowe

13 września 2018, 08:22

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2018
Data: 13.09.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2018
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.   w tys. EUR  
  półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017  
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 398 514 370 738 94 000 87 286  
  Zysk/strata na działalności operacyjnej 16 633 22 457 3 923 5 287  
  Zysk/strata brutto 13 799 20 815 3 255 4 901  
  Zysk/strata netto 11 291 15 840 2 663 3 729  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 66 402 9 514 15 663 2 240  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 22 949 - 24 941 - 5 413 - 5 872  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 39 805 17 085 - 9 389 4 022  
  Przepływy pieniężne netto, razem 3 648 1 658 860 390  
  Aktywa razem 521 802 473 233 119 635 113 461  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 308 673 263 751 70 771 63 236  
  Zobowiązania długoterminowe 84 483 102 945 19 370 24 682  
  Zobowiązania krótkoterminowe 224 190 160 806 51 401 38 554  
  Kapitał własny 213 129 209 482 48 865 50 225  
  Kapitał zakładowy 23 047 23 047 5 284 5 526  
  Liczba akcji na koniec okresu 38 074 131 38 404 729 38 074 131 38 404 729  
  Średnioważona liczba akcji 38 145 408 38 470 926 38 145 408 38 470 926  
  Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,30 0,41 0,07 0,10  
  Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,30 0,41 0,07 0,10  
  Wartość księgowa na jedną akcję 5,60 5,45 1,28 1,31  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5,59 5,45 1,28 1,31  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,20 0,20 0,05 0,05  
  Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR według następujących zasad:1. Pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień 30.06.2018 - 4,3616 PLN/EUR oraz 31.12.2017 - 4,1709 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku, za który sporządzone jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-30.06.2018 - 4,2395 PLN/EUR a w okresie 01.01-30.06.2017 - 4,2474 EUR/PLN.  
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
.