Ergis

Raporty bieżące

30 sierpnia 2018, 15:30

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
Data: 30.08.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2018

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent", "ERGIS") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE PZU), o zmianie udziału OFE PZU w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. OFE PZU informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 roku powzięło informację o rejestracji w dniu 22 sierpnia 2018 roku obniżenia kapitału oraz zmiany statutu Ergis S.A. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W wyniku zarejestrowania ww. zmian udział OFE PZU w ogólnej liczbie głosów w spółce Ergis S.A. zwiększył się i przekroczył próg 20% ogólnej liczby głosów.

Liczba akcji posiadanych przez OFE PZU przed zarejestrowaniem zmian wynosiła 7.681.771 sztuk, co stanowiło 19,998% udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 7.681.771 głosów, stanowiących 19,998% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A.

Po zarejestrowaniu zmian w statucie OFE PZU posiada 7.681.771 sztuk akcji, co stanowi 20,165% udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 7.681.771 głosów, stanowiących 20,165% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A.

Uwzględniając akcje własne, skupione przez Spółkę w celu umorzenia, które nie biorą udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Ergis, OFE PZU posiada obecnie 20,263% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A.

OFE PZU informuje, że:

- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki ERGIS S.A.,

- nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6. ustawy,

- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.

 
.