Ergis

Raporty bieżące

23 sierpnia 2018, 17:45

Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji

Tytuł raportu: Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji
Data: 23.08.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2018 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 22 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A., podjętą w dniu 12 czerwca 2018 roku w Warszawie.

Na podstawie Uchwały nr 18 z dnia 12 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku

z Uchwałą nr 17 z dnia 12 czerwca 2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o umorzeniu 317.528 zwykłych akcji własnych na okaziciela, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4, Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., zmienił się art. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymał on nowe brzmienie:

"Artykuł 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.856.758,20 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 38.094.597 (trzydzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:

1) 1.831.791 (jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcje zwykłe na okaziciela serii B1,

2) 853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcje zwykłe na okaziciela serii C,

3) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D,

4) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E.

5) 100.000 (sto tysięcy) akcje zwykłe na okaziciela serii F."

W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 190.516,80 zł i po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki wynosi 22.856.758,20 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia grosze). Kapitał zakładowy dzieli się na 38.094.597 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,60 zł.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu po umorzeniu wynosi 38.094.597 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem).

Liczba umorzonych akcji i liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wynosi 317.528.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 5 pkt 1.

 

 
.