Ergis

Raporty bieżące

10 sierpnia 2018, 20:34

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych
Data: 10.08.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2018

Skup akcji własnych

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego "Emitentem") informuje o przeprowadzonych, w okresie od 6 do 10 sierpnia 2018 roku, transakcjach nabycia akcji własnych w ramach "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z 16 maja 2016 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 6–10 sierpnia 2018 roku nabył w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym 8.077 akcji po średniej cenie 3,9245 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 4.846,20 złotych i stanowi 0,021% w kapitale zakładowym.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych do 10 sierpnia 2018 roku włącznie, Emitent nabył 1.523.713 akcji własnych. Z uwagi na umorzenie 1.023.864 akcji, Emitent na 10 sierpnia 2018 roku posiada 499.849 akcji własnych, co stanowi 1,301% udziału w kapitale zakładowym.

W związku z rozpoczynającym się 13 sierpnia 2018 roku okresem zamkniętym, Spółka nie będzie prowadziła skupu akcji własnych do dnia publikacji raportu za pierwsze półrocze 2018 roku.

Podstawą prawną nabycia akcji jest "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

.