Ergis

Raporty bieżące

03 sierpnia 2018, 20:36

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych
Data: 03.08.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2018

Skup akcji własnych

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego "Emitentem") informuje o przeprowadzonych,

w okresie od 27 lipca do 3 sierpnia 2018 roku, transakcjach nabycia akcji własnych w ramach "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z 16 maja 2016 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 27 lipca – 3 sierpnia 2018 roku nabył w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym 33.252 akcji po średniej cenie 4,0294 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 19.951,20 złotych i stanowi 0,087% w kapitale zakładowym.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych do 3 sierpnia 2018 roku włącznie, Emitent nabył 1.515.636 akcji własnych. Z uwagi na umorzenie 1.023.864 akcji, Emitent na 3 sierpnia 2018 roku posiada 491.772 akcji własnych, co stanowi 1,280% udziału w kapitale zakładowym.

Podstawą prawną nabycia akcji jest "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

.