Ergis

Raporty bieżące

19 lipca 2018, 08:11

Wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2018 roku

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2018 roku
Data: 19.07.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za II kwartał 2018 roku [tys. PLN]:

 

II kwartał 2018 II kwartał 2017 dynamika

Przychody ze sprzedaży 207 250 187 301 10,7%

Zysk operacyjny 9 149 10 784 -15,2%

EBITDA 15 127 16 572 -8,7%

Zysk brutto 7 896 9 775 -19,2%

Zysk netto 8 569 7 107 20,6%

Zadłużenie odsetkowe 128 528 152 202 -15,6%

W II kwartale 2018 roku sprzedaż Grupy wzrosła o blisko 11% w stosunku do roku poprzedniego, niemniej wartość zysku EBITDA w II kwartale 2018 jest o niecałe 9% niższa niż w II kwartale 2017 roku.

Zaprezentowane powyżej wyniki za II kwartał 2017 roku uwzględniają korekty przedstawione w opublikowanym sprawozdaniu rocznym za 2017 rok.

 

Spadek EBITDA II kwartału 2018 w stosunku do II kwartału 2017 o 1,4 mln PLN może być traktowany jako dowód poprawy innych czynników wpływających na rentowność, gdyż koszt wynagrodzeń w II kwartale był o 3,6 mln wyższy od poniesionego przez Grupę w II kwartale 2017. Dodatkowo ceny wielu surowców (wszczególności PET) wzrosły lub utrzymywały się na wysokim poziomie (PVC).

Dobre wyniki w II kwartale osiągnięto na sprzedaży folii stretch i taśm PET. Poprawiły się wyniki w sprzedaży opakowań drukowanych oraz folii miękkich PVC. Niesatysfakcjonujące są wyniki w zakresie sprzedaży twardych folii PET. Nowa linia do produkcji tych folii w Berlinie przekroczyła o blisko 30 % wydajność zatrzymanej linii, niemniej jednak Grupa nie zdecydowała się nadal na dokonanie formalnego odbioru tej inwestycji ze względu na oczekiwane dalsze modyfikacje.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2018 roku, którego publikacja jest przewidziana na 13 września 2018 r.

Powodem publikacji niniejszego raportu jest fakt, że prezentowane wstępne wyniki stanowią informację poufną w rozumieniu rozporządzenia MAR. Do dnia publikacji raportu za I półrocze 2018 roku Emitent będzie monitorować wstępne wyniki.

 
.