Ergis

Raporty bieżące

12 czerwca 2018, 19:07

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Tytuł raportu: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
Data: 12.06.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje niniejszym, że w dniu 12 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdecydowało o przeznaczeniu części zysku Spółki,

w łącznej wysokości nie wyższej niż 7.628.211,60 złotych zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych sześćdziesiąt groszy) osiągniętego przez Spółkę w roku 2017, na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy w roku 2017. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,20 zł (dwadzieścia groszy) dywidendy. Akcje własne będące w posiadaniu Spółki, nabyte do dnia dywidendy zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2016 r. (uchwała Nr 4 i 5) nie uczestniczą w dywidendzie. Ogólna wartość dywidendy wynosi 7.628.211,60 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych sześćdziesiąt groszy), pomniejszoną o iloczyn dywidendy na jedną akcję (0,20 zł) oraz liczby akcji własnych Spółki, nabytych w ramach upoważnienia, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 9 lipca 2018 roku, a wypłata dywidendy została ustalona na 16 lipca 2018 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 38.094.597 sztuk pomniejszona o liczbę akcji które zostaną skupione przez Ergis S.A. do dnia dywidendy. Zarząd Spółki przekaże do wiadomości publicznej liczbę wszystkich akcji objętych dywidendą osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

§ 19 ust. 2.

 
.