Ergis

Raporty bieżące

12 czerwca 2018, 18:58

Treść uchwał podjętych na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 12 czerwca 2018 roku.

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 12 czerwca 2018 roku.
Data: 12.06.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2018

Treść uchwał podjętych na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 12 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS SA, podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2018 roku w Warszawie, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Treść uchwał wraz z ww. informacjami przedstawiono w załączniku.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad Zgromadzenia.

Przyjęto wszystkie uchwały poddane pod głosowanie.

Żaden z akcjonariuszy, biorących udział w Zgromadzeniu, nie wniósł sprzeciwu do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 19 ust. 1 pkt. 6,7, 8, 9.

.