Ergis

Raporty bieżące

05 czerwca 2018, 19:51

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych
Data: 05.06.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2018

Skup akcji własnych

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego "Emitentem") informuje o przeprowadzonych, w okresie od 25 maja do 5 czerwca 2018 roku, transakcjach nabycia akcji własnych w ramach "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z 16 maja 2016 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 25 maja – 5 czerwca 2018 roku nabył w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym 7.758 akcji po średniej cenie 3,7619 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 4.654,80 złotych i stanowi 0,020% w kapitale zakładowym.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych do 5 czerwca 2018 roku włącznie, Emitent nabył 1.338.525 akcji własnych. Z uwagi na umorzenie 1.023.864 akcji, Emitent na 5 czerwca 2018 roku posiada 314.661 akcji własnych, co stanowi 0,819% udziału w kapitale zakładowym.

Podstawą prawną nabycia akcji jest "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

.