Ergis

Raporty okresowe

15 maja 2018, 01:43

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2018
Data: 15.05.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2018
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31  
  Przychody ze sprzedaży 191 216 183 400 45 763 42 760  
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 585 11 171 1 815 2 605  
  Zysk (strata) brutto 6 105 10 539 1 461 2 457  
  Zysk (strata) netto za okres 5 167 8 431 1 237 1 966  
  Całkowite dochody ogółem za okres 5 315 6 741 1 272 1 572  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 073 -2 577 735 -601  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 790 -18 458 -4 258 -4 303  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 519 19 772 2 517 4 610  
  Przepływy pieniężne netto razem -4 198 -1 263 -1 005 -294  
  Aktywa razem 514 493 473 233 122 251 113 461  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 300 182 263 751 71 328 63 236  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 103 199 102 945 24 522 24 682  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 196 983 160 806 46 806 38 554  
  Kapitał własny 214 311 209 482 50 923 50 225  
  Kapitał podstawowy 23 047 23 047 5 476 5 526  
  Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 38 141 058 38 243 532 38 141 058 38 243 532  
  Średnioważona liczba akcji (w szt) 38 173 118 38 517 265 38 173 118 38 517 265  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,22 0,03 0,05  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,22 0,03 0,05  
  Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,18 0,03 0,04  
  Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,18 0,03 0,04  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,62 5,48 1,34 1,31  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,62 5,48 1,34 1,31  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,20 0,05 0,05  
             
  Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone wg następujących zasad:1) Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.03.2018 - 4,2085 PLN/EUR oraz 31.12.2017 - 4,1709 PLN/EUR.2) Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.03-2018 - 4,1784 PLN/EUR oraz w okresie 01.01-31.03.2017 - 4,2891 PLN/EUR.  
             
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  
             
.