Ergis

Raporty bieżące

23 kwietnia 2018, 18:01

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
Data: 23.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent"; "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie od Noble Funds, iż w wyniku zbycia w dniu 19 kwietnia 2018 roku akcji Ergis S.A. łączny udział funduszy:

- Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,

- Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,

- Noble Fund Dywidendowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz

- Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Fundusze) spadł poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta.

Liczba akcji posiadanych przez Fundusze przed zmianą wynosiła 1.949.228 akcji Spółki, co stanowiło 5,07% udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 21.949.228 głosów, stanowiących 5,07% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS.

Aktualnie Fundusze posiadają 1.257.428 akcji Spółki, co stanowi 3,27% udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 1.257.428 głosów, stanowiących 3,27% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS. Uwzględniając akcje własne skupione przez Spółkę w celu umorzenia, które nie biorą udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Ergis, Fundusze te posiadają obecnie 3,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Ergis.

Zgodnie z deklaracją Funduszy nie występują podmioty zależne od Nich, posiadające akcje Emitenta oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.

Fundusze nie posiadają głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69 b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.

 
.