Ergis

Raporty okresowe

20 kwietnia 2018, 20:06

Skonsolidowany raport roczny RS 2017

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2017
Data: 20.04.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2017
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2017 2016 2017 2016  
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 749 558 695 562 176 587 158 960  
  Zysk/strata na działalności operacyjnej 33 537 35 460 7 901 8 104  
  Zysk/strata brutto 29 909 30 203 7 046 6 902  
  Zysk/strata netto 20 858 23 743 4 914 5 426  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 874 29 416 6 096 6 723  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 670 -14 827 -9 346 -3 388  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 110 -21 149 6 151 -4 833  
  Przepływy pieniężne netto, razem 12 314 -6 560 2 901 -1 499  
  Aktywa razem 473 233 422 202 113 461 95 434  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 263 751 221 716 63 236 50 117  
  Zobowiązania długoterminowe 102 945 55 062 24 682 12 446  
  Zobowiązania krótkoterminowe 160 806 166 654 38 554 37 670  
  Kapitał własny 209 482 200 486 50 225 45 318  
  Kapitał zakładowy 23 047 23 662 5 526 5 349  
  Liczba akcji na koniec okresu 38 243 532 38 699 335 38 243 532 38 699 335  
  Średnioważona liczba akcji 38 398 680 39 194 926 38 398 680 39 194 926  
  Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,54 0,61 0,13 0,14  
  Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,54 0,61 0,13 0,14  
  Wartość księgowa na jedną akcję 5,48 5,18 1,31 1,17  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5,48 5,18 1,31 1,17  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,20 0,16 0,05 0,04  
  1. Pozycje aktywów i pasywów przeliczane na EUR według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na dzień 31.12.2017 - 4,1709 PL/EUR oraz na dzień 31.12.2016 - 4,4240 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczane na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.12.2017 - 4,2447 PLN/EUR oraz w okresie 01.01-31.12.2016 - 4,3757 PLN/EUR.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
           
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2018-04-20 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu    
  2018-04-20 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu    
           
     
           
.