Ergis

Raporty okresowe

20 kwietnia 2018, 19:54

Raport roczny R 2017

Tytuł raportu: Raport roczny R  2017
Data: 20.04.2018 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2017
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2017 2016 2017 2016  
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 468 873 428 027 110 461 97 819  
  Zysk/strata na działalności operacyjnej 23 837 22 326 5 616 5 102  
  Zysk/strata brutto 43 748 23 033 10 306 5 264  
  Zysk/strata netto 35 161 18 910 8 284 4 322  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 682 7 734 3 223 1 767  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 5 078 - 7 230 - 1 196 - 1 652  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 517 - 12 286 1 535 - 2 808  
  Przepływy pieniężne netto, razem 15 121 - 11 782 3 562 - 2 693  
  Aktywa razem 349 126 304 889 83 705 68 917  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 148 420 128 949 35 585 29 148  
  Zobowiązania długoterminowe 66 703 47 238 15 992 10 678  
  Zobowiązania krótkoterminowe 81 717 81 711 19 592 18 470  
  Kapitał własny 200 706 175 940 48 121 39 769  
  Kapitał zakładowy 23 047 23 662 5 526 5 349  
  Liczba akcji na koniec okresu 38 243 532 38 699 335 38 243 532 38 699 335  
  Średnioważona liczba akcji 38 398 680 39 194 926 38 398 680 39 194 926  
  Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,92 0,49 0,22 0,11  
  Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,92 0,49 0,22 0,11  
  Wartość księgowa na jedną akcję 5,25 4,55 1,26 1,03  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5,25 4,55 1,26 1,03  
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,20 0,16 0,05 0,04  
  1. Pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.12.2017 - 4,1709 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2016 - 4,4240 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, za który sporządzane jet sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.12.2017 - 4,2447 PLN/EUR oraz w okresie 01.01-31.12.2016 - 4,3757 PLN/EURO.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
           
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2018-04-20 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu    
  2018-04-20 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu    
           
     
           
.