Ergis

Raporty bieżące

19 kwietnia 2018, 08:45

Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku
Data: 19.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za I kwartał 2018 roku [tys. PLN]:

I kwartał 2018 I kwartał 2017 Dynamika

Przychody ze sprzedaży 191.215 183.401 4,3%

Zysk operacyjny 7.584 11.171 -32,1%

EBITDA 13.517 17.034 -20,6%

Zysk brutto 6.102 10.538 -42,1%

Zysk netto 5.160 8.431 -38,8%

Zadłużenie odsetkowe 180.804 156.546 15,5%

 

W I kwartale 2018 roku sprzedaż Grupy wzrosła o ponad 4 % w stosunku do roku poprzedniego, niemniej

wartość zysku EBITDA w I kwartale 2018 jest o 20% niższa niż w I kwartale 2017 roku.

Spadek rentowności wynika w podobnym stopniu z dokonanych w drugiej połowie 2017 podwyżek wynagrodzeń, jak i z utrzymującej się niekorzystnej sytuacji surowcowej, szczególnie wysokich cen płatków PET, PVC, zmiękczaczy, oraz bieli tytanowej.

Negatywnie na prezentowane wyniki wpłynął zysk EBITDA zrealizowany na sprzedaży twardych folii i laminatów

do pakowania żywności, który I kwartale 2018 roku był o 1,6mln PLN niższy niż w I kwartale 2017 roku. Zysk EBITDA zrealizowany na sprzedaży folii miękkich PVC był niższy o 1,2 mln niż w I kwartale 2017 roku. Spółka

w pełni zrealizowała zamierzenia co do wysokości EBITDA osiągniętego na sprzedaży folii stretch i taśm PET.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikacja jest przewidziana na 20 maja 2018 r.

Powodem publikacji niniejszego raportu jest fakt, że prezentowane wstępne wyniki stanowią informację poufną

w rozumieniu rozporządzenia MAR. Do dnia publikacji raportu za I kwartał 2018 roku Emitent będzie monitorować wstępne wyniki.

 
.